نظرمراجع تقلید درمورد مرگ مغزی

نظرمراجع تقلید درمورد مرگ مغزی

نظر تعدادی از مراجع عظام تقلید در مورد مرگ مغزی وعمل پیوند اعضای اینگونه اشخاص

را درزیر میخوانید:

سوال: آیا درصورت مرگ مغزی و یا فوت کامل اهدای عضو جایز است؟

آیت الله خامنه ای

جواب:ج1) اگر این افراد دچار ضایعات مغزى غیر قابل درمان و برگشت ‏شوند که بر اثر آن، همه فعالیت‏هاى مغزى آنان از بین رفته و به حالت اغماى کامل فرو ‏روند که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکتهاى ارادى مى‏گردد در صورتى که استفاده از اعضاى بدن چنین بیمارانى براى معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع ‏در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلى وى صورت ‏بگیرد و یا نجات نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ندارد.‏
ج2) استفاده از اعضاى میّت براى پیوند به بدن شخص دیگر براى نجات جان او یا درمان بیمارى وى اشکال ندارد و وصیّت به این مطالب هم مانعى ندارد مگر در اعضایى که برداشتن آنها از بدن میّت، موجب صدق عنوان مثله باشد و یا عرفاً هتک حرمت میّت محسوب شود.

آیت الله مکارم شیرازی

جواب:چنانچه مرگ قطعی و بدون بازگشت باشد اشکالی ندارد.

آیت الله مدنی تبریزی

جواب: اگر یقین به مرگ باشد و حیات نباتی وجود نداشته باشد و حیات مسلمان دیگری متوقف به اعضای او باشد و به شرط اینکه عضو را درآورده و فورا پیوند بزنند اشکال ندارد.

آیت الله شیرازی
جواب:چنانچه در حیات خود به آن وصیت کرده باشد اشکال ندارد، البته عضو گرفتن آن وقت جایز است که موت کاملاً محقق شده باشد.

آیت الله گرگانی

جواب:جایز نیست.

آیت الله سیستانی
جواب:برداشتن بخشى از بدن انسان زنده براى پیوند زدن در صورتى که قطع آن زیان مهمى داشته باشد مانند چشم ودست وامثال آنها جایز نیست ، ولى اگر زیان مهمى نداشته باشد مانند قطعه‏اى از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به هیچ وجه جایز نیست وهرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولى به ازاى آن نیز جایز است . و قطع عضو مسلمان مرده ، مانند چشم و دستش براى پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست ، و اگر کسى چنین کند ، بر او دیه لازم مى‏آید . و دفن آن عضو قطع شده واجب است ، ولى اگر پیوند زد و عضو زنده‏اى از بدن شد ، قطع آن واجب نیست .

وکسى که از نظر مغزى مرده است در حالى که قلب وریه او هر چند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام مى‏دهند میت شمرده نمى‏شود وقطع اعضاى او براى الحاق به زنده به هیچ وجه جایز نیست . ونفوذ وصیت به اهداى عضو بعد از مرگ مشکل است.

آیت الله روحانی

جواب:در صورت احتمال خوب شدن و یا بقای مدتی ماندن _ جایز نیست والا جایز است.

آیت الله شبیری زنجانی
جواب:به مرگ مغزی شرعا مرگ (موت) صدق می کند یا نه مورد اشکال است زیرا به مفاد آیه شریفه« الله یتوفی الانفس حین موتها» (زمر،آیه ۴۲) خدا روح را در هنگام مرگ بازپس می گیرد و در مرگ مغزی روح به طور کامل از بدن نگرفته شده لذا ترتب موت و آثار آن مشکل است ولی چنانچه علم و یا اطمینان دارد که برگشتی نیست در صورتی که خود شخص به اهداء عضو وصیت کرده مانعی ندارد ولی در صورت عدم وصیت مسئله مورد اشکال است.

آیت الله گرامی

جواب:کشتن پیش از فوت جائز نیست، هنوز قلب او کار می کند ، لیکن لحظه مرگ و پس از آن اگر اعضا بدرد می خورد جائز است .اگر قبلاً خود خواسته است.

آیت الله صافی گلپایگانی
جواب:مرگ مغزی مرگ نیست و اهدا اعضای بدن جایز نیست و وصیت به آن هم نافذ نیست و اثری ندارد بلی چنانچه حیات مسلمان موقوف به پیوند عضو باشد ،با نبود میت غیر مسلمان جایز است از عضو میت مسلمان برای ادامه حیات مسلمان استفاده شود.

آیت الله محقق کابلی
جواب:اگر امید به زندگی شخص که ضربه مغزی شده است نباشد، اهدای عضوش به افراد مسلمان که نیاز به پیوند اعضا دارند اشکالی ندارد.

 

/ 0 نظر / 112 بازدید